Algemene voorwaarden Evenementenverhuur Arnhem
(handelend onder handelsnaam Project 2 Events)

1. Partijen en definities
1. Project 2 Events: Project 2 Events, gevestigd te Arnhem aan de Simon Stevinweg 23 5
(6827 BS), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58941037, gebruiker
van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Project 2 Events:
Websites: www.projecttwee.nl, www.evenementenverhuurarnhem.nl, www.archerytag.nl,
www.bubbelvoetbalnederland.nl.
Email: info@projecttwee.nl
Telefoonnummer: +316 24525618
Btw-identificatienummer: NL154363923B01
3. De klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Project 2
Events.
4. De deelnemer: de natuurlijk persoon die daadwerkelijk deelneemt aan een activiteit.
5. Een activiteit: één van de door Project 2 Events georganiseerde activiteiten, evenementen,
workshops, trainingen, incompany-trainingen, toernooien en dergelijke.

2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige) aanbiedingen, overeenkomsten en
andere verbintenisrechtelijke relaties tussen Project 2 Events en de klant.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Derden die door Project 2 Events bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken
kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig
zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van
de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel
mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst
1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is in zijn geheel en onvoorwaardelijk
vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van een maand, tenzij anders
schriftelijk door Project 2 Events is aangegeven.
2. De prijsvormingsmethode die ten aanzien van de overeenkomst wordt gehanteerd bestaat
uit een vast bedrag of regie. In het geval van een vast bedrag verricht Project 2 Events hetgeen
in de offerte is omschreven voor een vast bedrag. In het geval van regie geeft Project 2 Events
een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de
benodigde materialen). Afhankelijk van de daadwerkelijke leveringen komt dan een
hoofdsom tot stand. De prijzen zoals vermeld in een aanbod zijn, tenzij anders vermeld, een
onderdeel van regie, in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en
overige factoren. In het aanbod kunnen stelposten zijn opgenomen.
3. Elk aanbod kan slechts eenmaal worden aanvaard en geldt derhalve niet voor een latere
opdracht, tenzij anders is bepaald.
4. Alle opgaven door Project 2 Events van getallen, maten, gewichten en kleur van de te
gebruiken of te leveren goederen/diensten in de getoonde of verstrekte proefplaatsingen,
offertes, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, modellen of een andere vormen van aanbod, zijn
slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Project 2 Events.
5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens
Project 2 Events.
6. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben
ondertekend, nadat Project 2 Events een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat
Project 2 Events, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
7. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende en/of ontbindende
voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van personeel en de bestelde producten
aangegaan. Het effect van deze voorwaarden geeft geen recht op schadevergoeding.

4. Uitvoering/levering door Project 2 Events
1. Project 2 Events zal de overeenkomst naar zijn beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten van Project 2
Events worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de
schriftelijke overeenkomst Project 2 Events uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het
betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
2. Project 2 Events zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na
te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de klant Project 2 Events altijd eerst in
gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld,
alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
3. De klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen
tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de
daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de klant tussentijds wijzigingen
ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Project 2 Events de noodzakelijke
aanpassingen aan in opdracht van de klant. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Project 2
Events dit als een aanvullende opdracht aan de klant in rekening. Project 2 Events mag de
extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de klant in rekening brengen, tenzij de
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Project 2 Events zijn toe te
rekenen. Deze laatste situatie leidt niet tot reductie van de hoofdsom(men).
4. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst en tenzij
anders overeengekomen op leveringswijze ‘af magazijn’. In elk geval gaat het risico van
verlies of waardevermindering van te leveren goederen op de klant over vanaf het moment dat
deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder
verantwoordelijkheid van de klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds
heeft plaatsgevonden.
5. Project 2 Events is gerechtigd tot levering in delen of fases. Bij gedeeltelijke levering is
Project 2 Events gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de opdrachtgever te
factureren en daarvan betaling te verlangen, alvorens gehouden te zijn tot een volgende
levering.
6. Het staat Project 2 Events vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden.
Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
7. Indien een deelnemer hinder of overlast oplevert of in redelijkheid wordt beoordeeld dat
het waarschijnlijk is dat hij hinder of overlast op gaat leveren, zodanig dat – naar oordeel van
Project 2 Events – een goede en verantwoorde uitvoering van de overeenkomst door Project 2
Events wordt belemmerd, kan Project 2 Events de deelnemer uitsluiten van verdere

voorzetting van deelname. Alle daaruit voortvloeiende schade komt voor rekening van de
klant en/of de deelnemer zelf.

5. Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van de te leveren artikelen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke
machtsverschaffing, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen opdrachtgever ter zake
uit de overeenkomst aan Project 2 Events verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan.
Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele
nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te
vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
3. De klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om
Project 2 Events tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van
betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De klant is tevens gehouden ten behoeve van de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en
diefstal.
4. Wanneer de klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is
opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Project 2 Events alle benodigde medewerking
te leveren waardoor Project 2 Events weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan
beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Project 2 Events de
goederen kosteloos retour te zenden.

6. Verbintenissen van de klant
1. De klant stelt Project 2 Events in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De klant
verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de
overeenkomst door Project 2 Events. Hieronder wordt onder andere begrepen:
a) Er zorg voor dragen dat Project 2 Events tijdig kan beschikken over de voor de opdracht
benodigde goedkeuringen (zoals vergunning e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen
gegevens;
b) Het ter beschikking stellen van aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht
benodigde energie, water, gas en perslucht. De kosten van elektriciteit, gas en water komen
voor rekening van de klant;
c) Er zorg voor dragen dat Project 2 Events beschikt over voldoende gelegenheid voor
aanvoer, opslag en/of afvoer van bijvoorbeeld hulpmiddelen. Er dienen derhalve voldoende
afsluitbare ruimten, zoals werkkasten voor materiaalopslag, ter beschikking worden gesteld.
De klant is verantwoordelijk voor de in opslag gestalde zaken van Project 2 Events en is te
allen tijde gehouden om op eerste verzoek de zaken weer aan Project 2 Events ter beschikking
te stellen;
d) Project 2 Events dient te allen tijde het object waaraan of waarin de opdracht wordt verricht
te kunnen betreden. De klant dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig te
zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikking
stellen van een sleutel.
2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient de klant Project 2
Events hieromtrent tijdig te informeren. Project 2 Events is gerechtigd de hiermee gemoeide
meerkosten, zoals opslag, reis-, loonkosten of andere vertragingsschade, als gevolg hiervan
aan de klant in rekening te brengen. Project 2 Events is alsdan nimmer gehouden de schade
als gevolg van vertraging in de (op)levering aan de klant te vergoeden.
3. De klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
a) Onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen;
b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld.
4. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Project 2 Events aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Project 2 Events worden
verstrekt. De klant draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de benodigde
informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe de klant deze aanlevert. Indien de benodigde
gegevens niet tijdig aan Project 2 Events zijn verstrekt, heeft Project 2 Events het recht de

uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

7. Verhuur van goederen
Specifiek voor de verhuur van goederen gelden voorts de onderstaande bepalingen:
1. Niet of te late afname door de klant van te huren goederen per afleveringsdatum laat de
verplichtingen van de klant – waaronder uitdrukkelijk de betalingsverplichting van de
huur – krachtens de overeenkomst onverlet.
2. De klant is verplicht de goederen voor zover mogelijk bij aflevering te controleren op de
staat. Eventuele afwijkingen, zoals bestaande beschadigingen of gebreken, worden op een
voorinspectieformulier genoteerd en door beide partijen ondertekend. Indien geen
voorinspectieformulier is opgemaakt, gaan partijen ervan uit dat de goederen in perfecte, gave
en onbeschadigde staat zijn afgegeven.
3. De klant zal als een goede beheerder voor de goederen zorgdragen, deze doelmatig
beveiligen en slechts gebruiken in overeenstemming met diens aard en bestemming.
4. Het verder aanbrengen van extra’s en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, is alleen
toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Project 2 Events. De door de klant
zelf aangebrachte extra’s en/of persoonlijke eigendommen vallen niet onder de verzekering,
voor zover deze door Project 2 Events wordt/is gesloten, tenzij door de klant de waarde van
de zelf aangebrachte extra’s aan Project 2 Events schriftelijk is opgegeven en deze in de
overeenkomst zijn vermeld. Bij beëindiging van de overeenkomst kan de klant de voor zijn
rekening aangebrachte extra’s doen verwijderen, mits op een zodanige wijze dat die
verwijdering geen beschadiging of waardevermindering aan de goederen oplevert. De klant is
aansprakelijk voor alle schade ten aanzien van aanpassing en aangebrachte extra’s waarvoor
de toestemming van Project 2 Events behoefde en deze niet is verkregen. De kosten voor het
verwijderen en herstel naar de oude toestand komen voor rekening van de klant, ongeacht of
Project 2 Events daadwerkelijk tot herstel of verwijdering overgaat.
5. De klant verplicht zich de goederen uitsluitend te laten gebruiken door personen die op de
juiste wijze zijn geïnstrueerd over het gebruik. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor
de goederen en de gebruikers daarvan en zal ervoor zorgdragen dat de gebruikers met
deze algemene voorwaarden bekend zijn. Het staat de klant niet vrij de goederen aan derden
onder te verhuren of in (mede)gebruik te geven onder welke benaming dan ook. Ook zal de
klant de goederen niet gebruiken buiten het dekkingsgebied van de verzekering. Alle schade,
die voor Project 2 Events ontstaat ten gevolge van een onjuist, onbehoorlijk of onrechtmatig
gebruik of laten gebruiken van de goederen door de klant komen voor rekening van de klant.
De klant vrijwaart Project 2 Events ten deze in de meest ruime zin zowel in als buiten rechte.

6. In verband met het eigendomsrecht van Project 2 Events dient de klant Project 2 Events
tijdig te informeren bij een dreigend faillissement of surseance van betaling of wanneer
derden beslag dreigen te leggen op de goederen of andere rechten daarop willen doen gelden.
Indien derden ten opzichte van de goederen rechten willen laten gelden, is de klant verplicht
deze derden per omgaande op de hoogte te stellen van het eigendomsrecht van Project 2
Events. De klant dient alle benodigde en redelijke maatregelen te treffen om inbreuken op het
eigendomsrecht van Project 2 Events zoveel mogelijk te beperken. De eventuele hieruit
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de klant.
7. De klant is verplicht de goederen te onderhouden volgens de daarvoor bestemde
documenten (onderhoudsboekje). De klant zal alle op de goederen van toepassing zijnde
regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze
algemene voorwaarden en gebruikshandleiding van de goederen, strikt in acht nemen en
naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven
van bovengenoemde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, is de klant
aansprakelijk. De klant vrijwaart Project 2 Events tegen alle aanspraken van derden op
vergoeding van enige door deze derde geleden schade, veroorzaakt met of anderszins verband
houdende met (het gebruik van) de goederen.
8. In het geval de klant van de goederen geen gebruik kan maken, komt dit voor zijn risico en
heeft dit mitsdien geen invloed op zijn betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering het
gevolg is van omstandigheden waarvan hoofdzakelijk aan Project 2 Events een verwijt kan
worden gemaakt.
9. Tot het tijdstip waarop de goederen weer in de feitelijke macht van Project 2 Events zijn, is
het risico van verlies, beschadiging door of aan de goederen of tenietgaan daarvan voor
rekening van de klant. Indien Project 2 Events in één van de hiervoor genoemde gevallen op
haar eerste verzoek niet vrijelijk over de goederen kan beschikken, komt de daaruit voor
Project 2 Events voortvloeiende schade ten laste van de klant.
10. Zonder toestemming van Project 2 Events is de klant niet gerechtigd om de goederen
eerder in te leveren. Project 2 Events is niet verplicht om de goederen eerder aan te nemen
dan aanvankelijk overeengekomen. Bij eerdere inlevering heeft de klant geen recht op
gedeeltelijke restitutie.

11. Tenzij anders overeengekomen is de klant zelf verantwoordelijk voor de retournering van
de producten ter magazijn van Project 2 Events. Indien de klant de goederen met alle
bijbehorende zaken en documentatie niet op tijd aflevert na beëindiging van de overeenkomst
c.q. de huurtermijn, is de klant aan Project 2 Events een direct opeisbare boet verschuldigd
van € 250,- ex. btw voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan zijn
afleververplichting voldoet. Deze boete geldt onverminderd het recht van Project 2 Events om
de daadwerkelijk geleden schade te verhalen. Indien de klant de goederen na het afgesproken
tijdstip wilt terugbrengen geschiedt dat derhalve voor eigen rekening en risico. Voor een
latere inlevering dient een afspraak met Project 2 Events te worden gemaakt voor haar
beschikbaarheid. Na een schriftelijk verzoek tot een concretere nieuwe inleverafspraak dient
Project 2 Events uiterlijk binnen 7 dagen een inlevermoment te hebben aangegeven. Als dit
niet geschiedt, is de klant na 7 dagen geen aanvullende kosten of schade meer verschuldigd.
12. Terstond na beëindiging van de overeenkomst zal de klant de goederen op zijn kosten en
in goede en oorspronkelijke staat, normale slijtage uitgezonderd, afleveren aan Project 2
Events of de door deze aan te wijzen persoon op het door Project 2 Events aan te geven
tijdstip en adres. Tevens dient de klant alle accessoires welke inbegrepen zijn aan Project 2
Events te overleggen. Zaken die door de klant met toestemming van Project 2 Events aan/op
de goederen zijn aangebracht, dient de klant bij teruggave te hebben verwijderd. Schade,
veroorzaakt door deze verwijdering, komt voor rekening van de klant. Bij gebreke van
zodanige teruggave door de klant mag Project 2 Events, voor rekening en risico van de klant,
zelf de plaats betreden waar de goederen zich bevindt om deze tot zich te nemen. Bij
inleveren zal een innamenrapport worden opgesteld en ondertekend omtrent de staat van het
gehuurde.
13. De klant dient de goederen van binnen en buiten schoon aan te bieden bij de inlevering.
Indien de goederen niet gereinigd zijn, worden de reconditioneringskosten aan de klant in
rekening gebracht. Bij inlevering van de goederen zal de klant of degene die de goederen
namens de klant inlevert, het voorlopige innamenrapport ondertekenen. Project 2 Events stelt
binnen 2 werkdagen een definitief innamenrapport op, desgewenst incl. digitale foto’s. Dit
door Project 2 Events opgemaakte innamenrapport geldt als bindend voor beide partijen.
14. Indien de goederen bij inname in afwijkende/mindere staat verkeert, dan bij zorgvuldig
gebruik en onderhoud, met inachtneming van de ouderdom van de goederen, mag worden
verwacht, is Project 2 Events gerechtigd de waardevermindering die hier uit voortvloeit aan
de klant in rekening te brengen.

8. Prijzen en betaling
1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst
achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
2. Tenzij anders is overeengekomen dient de klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel
binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen door middel van girale overboeking.
Project 2 Events is gerechtigd om de facturen voorafgaand aan de levering te versturen.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Project 2 Events terstond
gerechtigd om opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand
alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te
brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een
minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw.
4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Project 2 Events is het de klant niet
toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of
inhouding toe te passen.
5. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de aanbieding of offerte. Indien na
aanvaarding van de aanbieding of offerte prijsverhogende omstandigheden optreden, die
buiten de invloedsfeer van Project 2 Events vallen, zoals loonstijging, stijging van
inkoopprijzen, regeringsmaatregelen (zoals sociale lasten, belasting, etc.), of
waardevermindering van de Euro of andere valuta, is Project 2 Events gerechtigd de
overeengekomen prijzen dienovereenkomst aan te passen.

9. Duur, tussentijdse of voortijdige beëindiging van de overeenkomst of uitstellen
1. Een huur- of koopovereenkomst kan door de klant niet tussentijds worden beëindigd.
2. Activiteiten kunnen, behoudens hetgeen hieronder is bepaald, niet tussentijds door de klant
worden verplaatst of opgezegd. Art. 7:408 BW is ten aanzien van de klant in de overeenkomst
uitgesloten.
3. Indien een vooraf geïdentificeerbare deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de
activiteit, is vervanging door een andere deelnemer in beginsel niet mogelijk zonder
toestemming van Project 2 Events. Een potentiële vervangende deelnemer dient zo spoedig
mogelijk bij Project 2 Events te worden aangemeld ter goedkeuring. Project 2 Events is
gerechtigd om aanvullende kosten, zoals EUR. 25,- administratiekosten, in rekening te
brengen bij vervanging.

4. In tegenstelling tot in lid 2 is bepaald heeft de klant het recht de activiteit op ieder moment
te verplaatsen. Bij eenzijdige verplaatsing is de klant tenminste de in dit artikellid genoemde
onkosten verschuldigd, onverminderd de daadwerkelijk gemaakte onkosten, geleden schade,
verschuldigd loon of andere wettelijk geregelde vergoedingen. Deze vergoeding is gebaseerd
op het onverwacht wegvallen van het belang dat met de uitvoering van de overeenkomst is
gemoeid, zoals bijvoorbeeld emplooi houden voor eigen en ingehuurd personeel waardoor de
daarbij behorende kennis, ervaring en beschikbaarheid aan het bedrijf kan blijven worden
gebonden of vergoeding van vaste bedrijfsmiddelen zodat het bedrijf de daarbij behorende
productiecapaciteit aan het bedrijf kan blijven binden. De klant kan de activiteit tot acht
weken voor de afgesproken datum kosteloos verplaatsen. Bij verplaatsing binnen acht doch
uiterlijk tot vier weken voor de geplande datum is 20% opslag op de hoofdsom verschuldigd.
Bij verplaatsing binnen vier doch uiterlijk tot twee weken voor de geplande startdatum is 40%
opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen twee doch uiterlijk een week voor de geplande
datum is 60% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen een week voor de geplande datum
is 80% van de nettoprijs verschuldigd.
5. In tegenstelling tot in lid 2 is bepaald heeft de klant het recht de activiteit op ieder moment
op te zeggen. Bij eenzijdige opzegging is de klant tenminste de in dit artikellid genoemde
onkosten verschuldigd, onverminderd de daadwerkelijk gemaakte onkosten, geleden schade,
verschuldigd loon of andere wettelijk geregelde vergoedingen. Deze vergoeding is gebaseerd
op het onverwacht wegvallen van het belang dat met de uitvoering van de overeenkomst is
gemoeid, zoals bijvoorbeeld emplooi houden voor eigen en ingehuurd personeel waardoor de
daarbij behorende kennis, ervaring en beschikbaarheid aan het bedrijf kan blijven worden
gebonden of vergoeding van vaste bedrijfsmiddelen zodat het bedrijf de daarbij behorende
productiecapaciteit aan het bedrijf kan blijven binden. De klant kan de activiteit tot acht
weken voor de afgesproken datum kosteloos opzeggen, tegen een administratieve vergoeding
van EUR. 25,-. Bij opzegging binnen vier doch uiterlijk tot twee weken voor de geplande
datum is 50% van de hoofdsom verschuldigd. Bij opzegging binnen twee doch uiterlijk een
week voor de geplande datum is 75% van de hoofdsom verschuldigd. Bij opzegging binnen
een week voor de geplande datum is 100% van de hoofdsom verschuldigd.
6. Opzegging of verplaatsing is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven; als datum van
opzegging of verplaatsing geldt de datum waarop schriftelijke berichtgeving door Project 2
Events ontvangen is. De kosten zijn onmiddellijk bij opzegging of verplaatsing verschuldigd
en opeisbaar.

7. Voor alle activiteiten behoudt Project 2 Events zich het recht voor de indeling (plaats en
tijd), inhoud en instructeurs/trainers van de activiteit te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval
van weersomstandigheden of ziekte. De activiteiten kunnen te allen tijde door Project 2
Events worden geannuleerd of naar een later tijdstip worden verschoven. De klant wordt
omtrent een annulering onverwijld op de hoogte gesteld. Project 2 Events zal het door de
klant betaalde bedrag restitueren, zonder dat de klant recht heeft op enige schadevergoeding.
Indien de klant gebruik maakt van een alternatief aangeboden activiteit, wordt het bedrag niet
gerestitueerd.
8. Indien een activiteit door overmacht tijdelijk geen doorgang kan vinden, zal Project 2
Events zich naar redelijkheid en billijkheid inspannen voor het vinden van een alternatieve
mogelijkheid, zonder dat de klant recht heeft op enige remedie. Onder overmacht worden in
dit verband in ieder geval verstaan, maar niet beperkt tot: brand in de trainingslocatie,
faillissement of surseance van betaling van de trainer/instructeur of activiteitlocatie, ziekte of
overlijden van de trainer/instructeur, extreme weers- en verkeersomstandigheden, van
overheidswege ingestelde beperkingen m.b.t. terrorisme, ziekte, epidemieën, etc.
9. Project 2 Events heeft het recht de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang
voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere)
voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
a) De klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn
bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Project 2 Events
ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
b) Aan de klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de klant in
staat van faillissement wordt verklaard, de klant een verzoek tot toepassing van een
schuldsaneringsregeling indient of de klant onder curatele of bewind wordt gesteld;
c) Er op een aan de klant toekomend recht beslag wordt gelegd;
In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door de klant aan Project 2 Events
verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet
volledig is voltooid is de klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.

10. Garantie en aansprakelijkheid
1. Alle diensten worden verricht op basis van een inspanningsverbintenis. Alle goederen
worden aanvaard met alle feitelijke en juridische gebreken. Deelname aan alle activiteiten is
op eigen risico.
2. De klant is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig
mogelijk, doch binnen 2 dagen te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en
kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de
overeenkomst is overeengekomen en er derhalve sprake is van een klacht, dient de klant
binnen 7 dagen na levering Project 2 Events hieromtrent te informeren.
3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Project 2 Events – behoudens
toepasselijkheid van enige exoneratie, zoals in lid 1 – de klacht kosteloos naar redelijkheid
oplossen door de levering te herstellen of te vervangen. Wanneer geen van de hiervoor
beschreven remedies uitkomst biedt om de klacht effectief te verhelpen, heeft de klant het
recht de overeenkomst te ontbinden indien de aard van de klacht de ontbinding rechtvaardigt.
Het voorgaande geldt zonder de klant recht heeft op enige schadevergoeding.
4. Wanneer het gebrek is ontstaan door een ernstige fout die aan de klant is toe te rekenen of
de klant Project 2 Events omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd of de klant de
afronding van die fase heeft bevestigd of de klant toestemming heeft gegeven voor de start
van een volgende fase of de klant het geleverde in gebruik heeft genomen, vervalt zijn recht
op herstel, vervanging, nakoming(, schadevergoeding) of eventuele ontbinding zoals
beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout aan Project 2 Events is toe te rekenen ligt
bij de klant.
5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
6. Mocht Project 2 Events onverwijld jegens de klant aansprakelijk zijn, dan is deze
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Project 2 Events
gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of het bedrag van
het honorarium dat Project 2 Events voor de werkzaamheden – waaruit de schade is ontstaan –
heeft ontvangen vermeerderd met 15%. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een
halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot
maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de
schadeveroorzakende gebeurtenis.

7. Aansprakelijkheid van Project 2 Events reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en
behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, letselschade, immateriële
schade of gederfde winst.
8. Tijdens de activiteiten of gebruik van gehuurde goederen dient de deelnemer zich oplettend
en behoorlijk te gedragen en dient de klant alle nodige veiligheids- en voorzorgsmaatregelen
te treffen om schade zoveel mogelijk te voorkomen. De klant is verplicht om de deelnemers
deugdelijk te instrueren omtrent de deelname, zijnde handelen conform de
gebruiksvoorschriften en/of de instructies van de instructeur/trainer. De klant zal de
deelnemer ook op de hoogte brengen van (de revelante bepalingen uit) deze algemene
voorwaarden. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van
Project 2 Events. Project 2 Events is nimmer aansprakelijk voor (het gedeelte van) ontstane
schade welke zou zijn voorkomen indien conform de gebruiksvoorschriften of instructies zou
zijn gehandeld.
9. De klant vrijwaart Project 2 Events voor de in verband met de overeenkomst ontstane
schade (van derden) doordat Project 2 Events heeft gehandeld, waaronder een nalaten
begrepen, uitgaande van de door de klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie,
gegevens en bescheiden.
10. De klant vrijwaart Project 2 Events voor aanspraken van de klant en derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst of gebruik van gehuurde goederen schade
lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Project 2 Events toerekenbaar is, zoals door
handelen of nalaten van de deelnemer. Indien Project 2 Events uit dien hoofde door derden
mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Project 2 Events zowel buiten als in
rechte bij te staan.
11. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Project 2 Events tot vergoeding van schade kan
worden aangesproken beperkt tot 12 maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis.
12. De exoneratiebepalingen uit dit artikel gelden tevens ten behoeve van derden die Project 2
Events te werk stelt, zoals opdrachtnemers of ondergeschikten.

11. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Project 2
Events geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen,
weersomstandigheden, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in
levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en
overheidsmaatregelen.
2. Tenzij anders overeengekomen worden verplichtingen van Project 2 Events tijdens
overmacht opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is
of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Project 2 Events onevenredig zwaar is
om aan haar verplichtingen te voldoen, is Project 2 Events bevoegd de overeenkomst door een
mededeling aan de klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Project 2 Events is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan
een derde partij over te dragen. De klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een
derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Project 2 Events.
2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders
dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht
van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief
absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente Arnhem
onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele
verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het
arrondissement waarin de gemeente Arnhem is.